Головна > Текстові публікації > Законопроектна робота > Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним
18 лютого 2021, 12:33

Щодо розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока (реєстр. № 4649)

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 17 лютого 2021 року (протокол № 78) розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока, за реєстр. № 4649 від 27.01.2021 р., поданий народними депутатами України Зубом В.О., Дубновим А.А. та іншими.

Реалізація положень законопроекту, як зазначається у пояснювальній записці до нього, має на меті фінансове забезпечення у 2021 році діяльності Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (далі – Центр), який належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, за рахунок коштів державного бюджету у складі видатків цього Міністерства.

Для реалізації зазначеного законопроектом шляхом внесення змін до додатка  № 3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік» до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» пропонується у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я України на 2021 рік за загальним фондом державного бюджету, збільшити обсяг видатків споживання за бюджетною програмою 2301110 «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» /відповідальний виконавець бюджетних програм Апарат Міністерства охорони здоров’я України/ загалом на 138 746 тис. грн (з них оплата праці – на 79 896,2 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії – на 3 534,3 тис. грн) за рахунок зменшення обсягу видатків споживання Національної служби здоров’я України /відповідальний виконавець бюджетних програм у складі видатків Міністерства охорони здоров’я України/ за бюджетною програмою 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» на 138 746 тис. гривень.

Законодавча пропозиція не передбачає залучення додаткових бюджетних коштів, оскільки пропонується здійснити в межах загального обсягу видатків загального фонду державного бюджету перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я України (включаючи бюджетні призначення за бюджетними програмами відповідального виконавця бюджетних програм у складі видатків Міністерства).

Отже, положення законопроекту підготовлено збалансовано щодо показників видатків державного бюджету.

Щодо положень даного законопроекту також слід зазначити наступне:

1) У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що фінансове забезпечення діяльності Центру з 2015 року, як комунального закладу, здійснювалось за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

2) Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2020 р. № 1496-р «Про погодження передачі цілісного майнового комплексу Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» в державну власність» Урядом, погоджуючись із пропозицією Міністерства охорони здоров’я України та Київської міської ради, прийнято рішення про передачу Центру в державну власність з віднесенням його до сфери управління зазначеного Міністерства.

Разом з цим, Міністерству охорони здоров’я доручено у шестимісячний строк з дати підписання акта приймання-передачі забезпечити відповідність Київської міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головні розпорядники бюджетних коштів укладають договори про медичне обслуговування населення, в повному обсязі та здійснювати її фінансування через оплату медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та укладення договорів з Національною службою здоров’я або забезпечити її фінансування за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я.

Також, постановою Кабінету Міністрів України 20.01.2021 №26 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України 16.05.2011 №501, згідно із якими Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню «Центр мікрохірургії ока», включено до переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету.

3) Відповідно до вимог частини одинадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України забороняється без внесення змін до закону про Державний бюджет України збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків та на видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

4) У супровідних матеріалах до законопроекту відсутні фінансово-економічні розрахунки та обґрунтування щодо збільшення видатків державного бюджету на відповідну мету у запропонованих обсягах, а також можливості зменшення видатків на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, хоча відповідні вимоги визначено частиною першою статті 27 Бюджетного кодексу України та частиною третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України. Про це також зазначено у експертному висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

5) На вимогу Комітету з питань бюджету Міністерством охорони здоров’я України додатково були надані відповідні фінансово-економічні розрахунки до зазначеного законопроекту.

За узагальнюючим висновком Міністерства охорони здоров’я збільшення видатків за бюджетною програмою 2301110, що пропонується зазначеним законопроектом, відповідає розрахункам та пропозиціям, які були надані Міністерством при складанні бюджетного запиту на 2021 рік за вказаною бюджетною програмою /щодо зазначеного варто зауважити, що на час підготовки бюджетного запиту на 2021 рік були відсутні правові підстави для фінансового забезпечення Центру за рахунок коштів державного бюджету, оскільки рішення Уряду про передачу Центру у державну власність було прийнято у листопаді 2020 року/.

Так, обґрунтовуючи свою позицію, у матеріалах Міністерства зазначено про таке:

- При формуванні бюджетного запиту на 2021-2023 роки Міністерством  у додатковому бюджетному запиті на 2021 рік за бюджетною програмою 2301110 було враховано додаткову потребу на фінансове забезпечення діяльності Центру у сумі 241 401,5 тис. грн (у тому числі видатки споживання у сумі 138 746 тис. грн, видатки  розвитку – 102 655,5 тис. грн), проте, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» зазначені видатки не передбачені /при цьому, за наданими матеріалами касові видатки загального фонду бюджету міста Києва у 2018 році становили – 46 068,92 тис. грн, у 2019 році – 51 229,43 тис. грн, у 2020 році – 17 839,1 тис. грн, а також за рахунок коштів, що надійшли як плата за надані послуги, та інших власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки) були проведені касові видатки спеціального фонду бюджету міста Києва у 2018 році на суму 8 804,01 тис. грн, у 2019 році – 11 773,1 тис. грн, у 2020 році – 21 801,7 тис. грн/.

З огляду на зазначене, варто зауважити, що законодавча пропозиція не містить показників щодо видатків спеціального фонду державного бюджету, а оскільки такі видатки мають конкретно визначене джерело їх проведення, то і надходжень спеціального фонду державного бюджету.

- Для реалізації мети діяльності Центру, як сучасного офтальмологічного державного закладу, надання доступної та високоспеціалізованої допомоги мешканцям України та іноземцям існує потреба у розширенні видів надання медичної допомоги, збільшенні її об'ємів за рахунок введення нових медичних підрозділів (дитячої травми, відділення малоінвазивної хірургії та інших).

- Для забезпечення постійного технічного супроводу високотехнологічного обладнання досвідченими фахівцями є необхідність у збільшенні штатної чисельності закладу, що потребує відповідного забезпечення видатками на заробітну плату.

- Існує потреба у проведенні поточних ремонтів приміщень Центру, які не проводились тривалий час, та оновленні матеріально-технічної бази для забезпечення дотримання спеціальних вимог, визначених для медичних закладів.

- У зв’язку з необхідністю обов'язкового проведення лабораторного обстеження працівників Центру на коронавірус SARS-CoV-2 збільшилась і потреба у видатках на оплату лабораторних послуг.

Слід зауважити, що законопроект потребуватиме внесення редакційних та техніко-юридичних уточнень для забезпечення його оформлення відповідно до встановлених вимог, а саме необхідно:

- виключити у тексті законопроекту абзаци перші розділів І та ІІ, відповідно пункт 1 розділу ІІ вважати пунктом 2 законопроекту;

- назву законопроекту, викладену у тексті законопроекту, необхідно узгодити із назвою, викладеною у додатку до цього законопроекту, а саме викласти у такій редакції: «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока» /оскільки законодавча ініціатива містить лише пропозиції до  додатка №3 до закону про державний бюджет на 2021 рік/.

Аналогічні зауваження висловлено також у експертному висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України;

- у додатку до законопроекту потребують уточнення підсумкові показники у колонці «Разом:» у рядках за кодами 2301000, 2301110, 2308000 та 2308060 відповідно до запропонованих змін /оскільки у законопроекті зазначені показники наведено без врахування запропонованих змін/.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до законопроекту зазначає, що обсяг коштів, який пропонується перерозподілити, є необґрунтованим, аргументуючи наступним:

- фінансово-економічні розрахунки, що надані Міністерством охорони здоров’я щодо обсягів видатків на забезпечення діяльності Центру на 2018 - 2021 роки, свідчать про значне їх зростання на 2021 рік у порівнянні з попередніми роками. Так, обсяг поточних видатків на забезпечення діяльності Центру на 2018 рік за загальним фондом становив 46,1 млн грн, на 2019 рік – 51,2 млн грн, у 2020 році обсяг видатків за загальним та спеціальним фондами разом становив 39,6 млн грн, тоді як на 2021 рік запропонована законодавчою пропозицією потреба становить 138,7 млн грн, тобто у 2,7 рази більше, ніж у 2019 році, та у 3,5 рази більше, ніж видатки на функціонування Центру в 2020 році за рахунок усіх джерел;

- у жовтні - грудні 2020 року Центр надавав медичні послуги за програмою медичних гарантій за договором з Національною службою здоров’я України, оплата за цей період становила 5,5 млн гривень.

Окрім цього, Мінфіном зауважено, що зменшення видатків за бюджетною програмою 2308060 може призвести до дефіциту коштів для виконання  програми державних гарантій медичного обслуговування населення до кінця року.

Доречно нагадати, що під час розгляду у Верховній Раді України проекту державного бюджету на 2021 рік Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування та Міністерство охорони здоров’я наголошували на невиконанні положень абзацу другого частини п’ятої статті 4 Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», відповідно до яких на реалізацію програми медичних гарантій спрямовується обсяг коштів державного бюджету у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України /довідково: видатки державного та місцевих бюджетів на охорону здоров’я на 2021 рік заплановано у обсязі 194,7 млрд грн, що становить 4,3 % прогнозованого обсягу ВВП на цей рік, а пунктом 4 прикінцевих положень закону про державний бюджет на 2021 рік встановлено, що норми абзацу другого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів/.

Поряд з цим, Міністерством фінансів України зауважується, що запропонована пропозиція не відповідає Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яким запроваджено ефективний механізм фінансового забезпечення надання медичного допомоги через оплату наданих пацієнтам медичних послуг, натомість законопроектом передбачено повернення фінансового забезпечення Центру за механізмом бюджетного утримання без урахування кількості наданих пацієнтам медичних послуг.

Загалом, Міністерство фінансів вважає, що порушене у законопроекті за реєстр. № 4649 питання потребує виваженого рішення щодо визначення обсягу видатків на функціонування Центру з урахуванням заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Слід окремо відмітити, що Центр звернувся листом  до Комітету з питань бюджету з проханням розглянути можливість врахування також потреби у видатках розвитку у сумі 102,7 млн грн, що дозволить забезпечити оновлення матеріально-технічної бази, придбати високотехнологічне офтальмологічне обладнання, провести капітальний ремонт приміщень Центру.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України загалом не заперечує можливості прийняття внесеного законопроекту, водночас, зауважується, що оскільки за змістом відповідних положень  пункту 6 статті 116 Конституції України та статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень  Кабінету Міністрів України, то вважається доцільним отримати відповідний експертний висновок Уряду.

На час розгляду законопроекту до Комітету з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань інтеграції України до Європейського Союзу (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За підсумками розгляду Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока, за реєстр. № 4649 від 27.01.2021 р., поданий народними депутатами України Зубом В.О., Дубновим А.А. та іншими, включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон з редакційними та техніко-юридичними пропозиціями.