Комітет з питань бюджету направив Верховній Раді України рішення про результати проведених заходів конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати

04 вересня 2023, 17:50

 

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету (далі – Комітет) на своєму засіданні 04 вересня 2023 року узагальнив результати проведених заходів конкурсу на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати, відмітивши таке.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) та статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України (далі – Регламент) призначення членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою України на підставі конкурсу, за організацію проведення якого відповідає Комітет.

Законом України від 14.11.2019 № 293-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесені зміни до Закону, згідно з якими зокрема збільшено склад Рахункової палати з дев’яти до тринадцяти членів Рахункової палати /зміни до частини першої статті 17 Закону/ та Комітету разом з Апаратом Верховної Ради України доручено забезпечити проведення конкурсу для допризначення чотирьох членів Рахункової палати і внести на розгляд Верховної Ради України відповідні матеріали /новий пункт 4-2 розділу VIII Закону/.

У зв’язку із зазначеним та керуючись вимогами Закону і статті 208-2 Регламенту, Комітетом у січні 2020 року оголошено конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (далі – конкурс).

Зокрема, Комітет на своєму засіданні 15.01.2020 (протокол № 23) затвердив Оголошення про умови та строки проведення конкурсу (далі – Оголошення), яке було опубліковано в газеті «Голос України» від 21.01.2020 № 11, а також розміщено на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету (з кінцевою датою подання документів 10 лютого 2020 р.).

Разом з тим, до Комітету надійшло звернення народних депутатів України щодо продовження на тиждень строків подання документів кандидатами для участі в конкурсі. Враховуючи зазначене, Комітетом на своєму засіданні від 10.02.2020 (протокол № 25) прийнято рішення: продовжити до 17 лютого 2020 р. (включно) строки подання документів для участі у конкурсі та відповідно з метою забезпечення рівних умов для кандидатів розмістити інформацію про всіх кандидатів на офіційних веб-сайтах Верховної Ради і Комітету 24 лютого 2020 р. Відповідне Оголошення про продовження строків подання документів для участі у конкурсі було опубліковано в газеті «Голос України» від 11.02.2020 № 26 та розміщено на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України і Комітету.

В Оголошенні, серед іншого, вказано:

перелік документів, що мають бути подані до Комітету особою, яка бажає взяти участь у конкурсі /з урахуванням вимог статті 20 Закону та статті 57 Закону України «Про запобігання корупції»/;

вимоги до члена Рахункової палати /відповідно до статті 19 Закону/, зокрема:

– членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший 30 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію;

– не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа: 1) яка досягла 65-річного віку; 2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати; 4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість; 5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; 6) яка має громадянство чи підданство іншої держави; 7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»; 8) яка не подала декларацію, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

Своєчасно та з дотриманням вимог Оголошення до Комітету подали документи 40 кандидатів на вакантні посади членів Рахункової палати (далі – кандидати).

Керуючись вимогами абзацу четвертого частини другої статті 208-2 Регламенту та враховуючи рішення Комітету від 10.02.2020, Комітетом разом з Апаратом Верховної Ради України забезпечено з 24 лютого 2020 р. оприлюднення на офіційних веб-сайтах Верховної Ради України та Комітету інформації про кандидатів, які подали документи для участі у конкурсі. На виконання цієї норми у Комітеті попередньо було проведено роботу з підготовки в електронному вигляді таких документів кандидатів: автобіографія; мотиваційний лист; копії дипломів про вищу освіту (без додатків); декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік (роздрукована після подання з Єдиного державного реєстру відповідних декларацій); копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності); копії сертифікатів чи інших документів про володіння державною мовою, однією з офіційних мов Ради Європи (за наявності). При цьому відомості, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомості про номер контактного телефону і адресу електронної пошти приховано.

Зазначена інформація про кандидатів буде відображатися на вказаних веб-сайтах до завершення конкурсу.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 19 Закону на посаду члена Рахункової палати не може бути призначена особа, яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції». Частинами другою та третьою статті 58 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, зокрема, що:

рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави, приймається після проведення спеціальної перевірки;

у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, орган, який здійснює призначення на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні на посаду;

документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення спеціальної перевірки, у разі призначення її на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні на посаду повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів, та інших випадків, передбачених законом.

У зв’язку з цим та відповідно до рішення Комітету від 15.01.2020 необхідні документи всіх кандидатів Апаратом Верховної Ради України були направлені в установленому порядку для проведення спеціальної перевірки. Загалом заходи такої перевірки тривали орієнтовно чотири місяці. За результатами спеціальної перевірки стосовно 39 кандидатів інформації, що перешкоджає зайняттю ними посади, не виявлено, разом з тим, стосовно 1 кандидата (Куян І.А.) виявлено розбіжності у відомостях, зазначених у декларації, з приводу чого таким кандидатом не надані пояснення, що не дає можливості встановити достовірності інформації.

Кандидатів відповідно до наданої ними інформації можна охарактеризувати за такими критеріями:

гендерна складова: 23 кандидати (або 57,5%) – чоловіки; 17 кандидатів (або 42,5%) – жінки;

вікова структура: 30-39 років (5 кандидатів, або 12,5%), 40-49 років (19 кандидатів, або 47,5%), 50-59 років (11 кандидатів, або 27,5%), 60 років і старше (5 кандидатів, або 12,5%);

трудова діяльність:

– державна служба /на час подання документів/: мають стаж державної служби 29 кандидатів, або 72,5% (зокрема, 11 кандидатів є працівниками Рахункової палати /Горбач М.Л., Крячкова Т.В., Куненко В.П., Мазярчук В.М., Олійниченко С.В., Погорелов Ю.С., Пукір Ю.Г., Радіонов Ю.Д., Ставська Л.С., Толстанов М.К., Угрин І.Б./ та 4 кандидати у минулому працювали в Рахунковій палаті /Гриценко О.І., Лемішовський В.І., Мамишев А.В., Шулежко М.Я./, 7 кандидатів працюють / працювали в органах державного фінансового контролю /Ганущак В.Ю., Дмитренко Г.В., Замлинський Р.Т., Ключка С.С., Мамишев А.В., Нетреба Н.П., Рубан Н.І./); 3 кандидати мають стаж в органах місцевого самоврядування /Замлинський Р.Т., Іванов Д.В., Канцурак В.В/;

– незалежна аудиторська діяльність: 4 кандидата є сертифікованими аудиторами /Бойко Р.В., Лемішовський В.І, Нетреба Н.П., Чумакова І.Ю./;

– наукова діяльність: мають наукові ступені 23 кандидати, або 57,5%, з яких 10 кандидатів також мають вчені звання;

участь в інших конкурсах на зайняття посад членів Рахункової палати, оголошених Комітетом:

– у конкурсах, що проводилися у 2015-2016 рр. та у 2017-2018 рр., брали участь 9 кандидатів (або 22,5%) /Горбач М.Л., Наумова О.О., Пукір Ю.Г., Радіонов Ю.Д., Толстанов М.К., Угрин І.Б., Христофоров Д.І., Чумакова І.Ю., Шулежко М.Я./;

у конкурсі, що проводився у 2020-2022 рр., брали участь 6 кандидатів /Клименко К.О., Куненко В.П., Мазярчук В.М., Наумова О.О., Ставська Л.С., Чугунов І.Я./;

у конкурсі, що проводився у грудні 2022 р., брали участь 2 кандидати /Ганущак В.Ю., Мазярчук В.М./;

– у конкурсі, оголошеному у квітні 2023 р., брали участь 3 кандидати /Дмитренко Г.Д., Клименко К.О., Ключка С.С./.

Для об’єктивної оцінки кандидатів та зваженого прийняття рішення щодо них у підкомітеті з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету протягом трьох днів (18 червня, 2 і 3 липня 2020 року) проведено співбесіди з кандидатами, в яких взяли участь 38 кандидатів. При цьому під час співбесід усі кандидати (які взяли участь у співбесідах) розмовляли і висловлювалися державною мовою, що свідчить про володіння нею /частина друга статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», згідно з якою рівень володіння державною мовою відповідними особами засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, набрала чинності у липні 2021 р., тобто така норма не діяла на час оголошення конкурсу і проведення відповідних заходів/.

Однак 2 кандидата /Куненко В.П. і Рубан Н.І./ не з’явилися на зазначені співбесіди та звернулися до Комітету з проханням виключити їх із списку кандидатів у зв’язку з відмовою від подальшої участі у конкурсі.

У зв’язку з цим, у подальших заходах конкурсу приймають участь 38 кандидатів.

Враховуючи вимогу до члена Рахункової палати, встановлену частиною першою статті 19 Закону, щодо володіння однією з офіційних мов Ради Європи, під час співбесід проводилося тестування на знання англійської або французької мови. За зверненням голови підкомітету з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Молотка І.Ф. до Українського державного університету залізничного транспорту таке тестування здійснювалося кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри іноземних мов цього Університету Нешко С.І., яка надала зазначеному голові підкомітету результати тестування. Зокрема, тест був розрахований на осіб з середнім рівнем володіння англійською або французькою мовою /рівень Intermediate (B1)/ та складався з питань, що потребують розгорнутої відповіді. За результатами тестування з 38 кандидатів 7 кандидатів (Ворона В.О., Дмитренко Г.В., Куян І.А., Лемішовський В.І., Пукір Ю.Г., Чумакова І.Ю., Чуприна Л.М.) набрали менше половини балів. Разом з тим, з часу проведення такого тестування минуло вже більше 3 років і на даний час рівень володіння відповідною мовою у зазначених кандидатів може бути іншим. Отже, виникає питання щодо відповідності зазначених кандидатів вищевказаній вимозі щодо володіння відповідною мовою.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 19 Закону не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа, яка досягла 65-річного віку, при цьому пунктом 3-1 частини сьомої статті 20 Закону встановлено, що Голова та інший член Рахункової палати до закінчення строку його повноважень звільняється з посади Верховною Радою України у разі досягнення 65 років. На даний час 2 кандидати (Острович С.Е. і Шулежко М.Я.) досягли 65-річного віку, відтак вже не відповідають вищевказаній вимозі щодо вікового обмеження.

Необхідно зазначити, що відповідно до частин третьої та п’ятої статті 19 Закону перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а також член Рахункової палати не може належати до політичної партії. Тому після призначення нові члени Рахункової палати мають забезпечити у встановленому порядку здійснення відповідних заходів для дотримання вказаних вимог Закону.

Щодо подальших заходів з призначення на посаду члена Рахункової палати частинами третьою-п’ятою статті 208-2 Регламенту визначено, що:

Комітет розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Рахункової палати, і попередньо обговорює кандидатів щодо їх відповідності вимогам, встановленим Законом, та подає на розгляд Верховної Ради рішення з висновками щодо кожного кандидата;

рішення Комітету та відомості про кандидатів (частина друга статті 205 Регламенту) надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання;

обговорення кандидатів на посади членів Рахункової палати проводиться в порядку, передбаченому частиною восьмою статті 205 цього Регламенту;

відбір на посади членів Рахункової палати здійснюється Верховною Радою відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо;

Верховна Рада призначає членів Рахункової палати списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

якщо за список кандидатів на посади членів Рахункової палати не отримано необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, оголошується повторний конкурс.

За підсумками розгляду даного питання Комітет ухвалив рішення, зокрема: затвердити висновки Комітету щодо кожного з 38 кандидатів на вакантні посади членів Рахункової палати та направити Верховній Раді України зазначене рішення Комітету, включаючи відповідні висновки Комітету щодо кандидатів.