Оголошення
про умови та строки проведення конкурсу
на зайняття посади члена Рахункової палати

Зважаючи на прийняте 10 квітня 2023 року Верховною Радою України  рішення щодо висловлення недовіри та звільнення з посади члена Рахункової палати Пацкана В.В. – Голови Рахункової палати, відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» та частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету оголошується конкурс на зайняття посади члена Рахункової палати (далі – конкурс).

Вимоги до члена Рахункової палати /відповідно до статті 19 Закону України «Про Рахункову палату»/:

1. Членом Рахункової палати може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше семи років, стаж роботи у сфері державного контролю (аудиту), економіки, фінансів або права не менше п’яти років та бездоганну ділову репутацію.

2. Не може бути призначена на посаду члена Рахункової палати особа:

1) яка досягла шістдесятип'ятирічного віку;

2) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) яка за станом здоров'я не може виконувати повноваження члена Рахункової палати;

4) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;

5) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) яка має громадянство чи підданство іншої держави;

7) яка не пройшла перевірку, передбачену законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

8) яка не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», за рік, що передує року призначення на відповідну посаду.

3. Перебування на посаді члена Рахункової палати несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування, з представницьким мандатом, зайняттям іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входженням до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності не поширюються на участь членів Рахункової палати у діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій.

4. На члена Рахункової палати поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені Законом України «Про запобігання корупції».

5. Член Рахункової палати не може належати до політичної партії, брати участь у політичних акціях, зборах, мітингах, походах і демонстраціях, а також страйках.

6. Член Рахункової палати під час здійснення своїх повноважень повинен додержуватися вимог Конституції і законів України, не вчиняти будь-яких дій, що компрометують посаду члена Рахункової палати і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Слід відмітити, що відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України «Про Рахункову палату» строк повноважень члена Рахункової палати становить 6 років, при цьому частиною сьомою цієї статті встановлено умови дострокового звільнення члена Рахункової палати з посади.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у визначений у цьому оголошенні строк такі документи /з урахуванням вимог статті 20 Закону України «Про Рахункову палату», статті 57 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»/:

1) письмову заяву, адресовану Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, про участь у конкурсі /із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти) для забезпечення зворотного зв’язку/;

2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним на посаду члена Рахункової палати (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч) /друкований текст цього листа обсягом не більше трьох сторінок/;

3) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, громадянство /включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав, а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав)/;

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь), а також інформацію про рівень володіння однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою мовою) згідно з рекомендаціями Ради Європи з мовної освіти (CEFR) /існує шість таких рівнів від А1 до С2/;

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні);

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних;

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

4) копію паспорта громадянина України (у разі подання копії паспорта у формі картки необхідно також надати копію витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування));

5) копію трудової книжки (у разі її відсутності – відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);

6) копію диплома про вищу освіту (з додатками) /за наявності декількох дипломів про вищу освіту, а також їх різного освітнього ступеню (бакалавра, спеціаліста, магістра), необхідно подати копії всіх таких дипломів/;

7) копії документів про вчені звання та наукові ступені (за наявності);

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за 2022 рік. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2022 рік, їй необхідно подати декларацію «кандидата на посаду». У декларації «кандидата на посаду» необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Рахункова палата) і майбутньої посади (член Рахункової палати), тип посади, на яку особа претендує (посадова особа юридичної особи публічного права), та іншу інформацію згідно із затвердженою формою такої декларації;

9) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я /довідково: на дату розміщення цього оголошення таким документом є «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин № ____» (форма № 100-2/о, затверджена наказом МОЗ від 18.04.2022 № 651)/;

10) копію військово-облікового документа: для призовника –посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного; для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

11) довідку про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

12) копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою /за формою, затвердженою рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 06.05.2021 № 16/;

13) копії сертифікатів чи інших документів про володіння однією з офіційних мов Ради Європи;

14) письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

15) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» /за формою, встановленою додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2022 № 959)/;

16) письмову заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (включаючи копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, яка додається до такої заяви), або копію довідки про результати такої перевірки /за формою, встановленою додатком 1 (для заяви) або додатком 5 (для довідки) до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 (із змінами)/.

Зразки форм документів, зазначених у пунктах 1, 14, 15 і 16 вищезазначеного переліку документів, розміщені на офіційному веб-сайті Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (http://budget.rada.gov.ua) у рубриці «Рахункова палата»/«Призначення та звільнення членів Рахункової палати».

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Усі документи подаються державною мовою і власноручно підписуються особою, яка бажає взяти участь у конкурсі /відповідно до вимог частини другої статті 205 і частини третьої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України/.

Для участі у конкурсі зазначені документи необхідно подавати особисто за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 6-8, 6 під’їзд, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету в робочі дні тижня з 10:00 до 17:00 (при цьому для подання документів необхідно завчасно замовити перепустки за телефонами (044) 255 44 34, (044) 255 44 79 або (044) 255 44 38).

Кінцева дата подання документів – травня 2023 року (не пізніше 17:00).

Не допускаються до участі в конкурсі особи, які не дотрималися строку подання документів, а також особи, документи яких не відповідають вищезазначеному переліку документів.

Особи, які своєчасно подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на посаду члена Рахункової палати.

Телефони для довідок: (044) 255 44 34, (044) 255 44 79, (044) 255 44 38.

Довідково: відповідно до вимог частини другої статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України інформація про кандидатів на посаду члена Рахункової палати буде розміщена на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про номер телефону і адресу електронної пошти).

 

Зразки форм документів, зазначених в Оголошенні (у пунктах 1, 14, 15 і 16 переліку необхідних для подачі документів) (завантажити).

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Призначення та звільнення членів Рахункової палати”

23 квітня 2024 12:07
23 квітня 2024 12:06
10 січня 2024 17:55
21 грудня 2023 16:47
20 грудня 2023 14:51
22 листопада 2023 09:47
23 жовтня 2023 14:24
15 вересня 2023 09:00
15 вересня 2023 09:00
14 вересня 2023 16:12