Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні від 7 грудня 2016 року розглянув проект Закону України про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України  (реєстр.№ 5425 від 17.11.2016), поданий народними депутатами України Алєксєєвим С.О. Агафоновою Н.В. та іншими.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його  розроблено з метою узгодження із положеннями Закону України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яким, серед іншого посилено незалежність Конституційного Суду України. Цим законом Конституцію України, зокрема, доповнено новою статтею 1481 та встановлено: «Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Конституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови. Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється законом про Конституційний Суд України».

Положеннями законопроекту за реєстр. № 5425 запропоновано зміни до частини третьої статті 23 Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), зокрема, встановлено вимогу, згідно із якою пропозиції про зменшення бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України мають бути погоджені з Конституційним Судом України.

Слід зауважити, що частина третя статті 23 Кодексу регламентує порядок подання Урядом до Верховної Ради України пропозицій про зменшення відповідних бюджетних призначень державного бюджету у разі, якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів (наприклад, у разі погіршення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, врахованих під час затвердження державного бюджету на відповідний бюджетний період, недоотримання надходжень державного бюджету тощо).

Необхідно відмітити, що законопроект за реєстр. № 5425 системно пов’язаний із законопроектом за реєстр. № 5336-1 «Про Конституційний Суд України», поданим народними депутатами України Алєксєєвим С.О. Агафоновою Н.В. та іншими, які є і авторами законопроекту за реєстр. № 5425.

Варто зауважити, що законопроект за реєстр. № 5336-1 разом із законопроектом, що розглядається (реєстр. №5425), визначені Президентом України як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України.

Необхідно зазначити, що діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості  та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків,  закріплених у Розділі  XII Конституції України та діючій редакції Закону України від 16.10.1996 № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України» /законопроектами за реєстр. № 5336 та № 5336-1 пропонується визнати таким, що втратив чинність/.

Відповідно до положень статті 31 зазначеного вище закону фінансування Конституційного Суду України передбачається в Державному бюджеті України окремим рядком. Пропозиції щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України і проект відповідного кошторису подаються Головою Конституційного Суду України до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік.

В свою чергу, згідно із статтею 22 Бюджетного кодексу України Конституційний Суд України є головним розпорядником бюджетних коштів і відповідно щороку законом про державний бюджет на відповідний рік йому встановлюються бюджетні призначення.

Законопроектом за реєстр. № 5336-1 визначаються статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Конституційного Суду України (далі – Суд). Зазначеним законопроектом, серед іншого, встановлюються гарантії фінансової незалежності Суду, що полягають у наступному:

видатки на фінансове забезпечення діяльності Суду визначаються окремим рядком у Державному бюджеті України;

видатки на фінансове забезпечення діяльності не можуть бути скорочені в поточному фінансовому році, а у наступному році не можуть бути меншими за обсяг видатків у попередньому фінансовому році;

Суд відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення своєї діяльності (стаття 48 законопроекту);

Голова Суду здійснює розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності Суду відповідно до затвердженого Судом кошторису та контролює ефективність використання цих коштів Секретаріатом Суду (стаття 33 законопроекту).

Крім того, положеннями законопроекту №5336-1 визначено:

складові винагороди судді Суду, до яких віднесено посадовий оклад та доплати за: вислугу років на посаді судді суду, перебування на адміністративній посаді у Суді, науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук. При цьому, посадовий оклад судді Суду встановлюється у розмірі 75 мінімальних заробітних плат /виходячи із розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 грудня 2016 року, визначеної у сумі 1600 гривень становитиме – 120.000 тис. грн, а з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, який Урядом пропонується встановити у сумі 3200 гривень, становитиме – 240.000 тис. гривень/ (стаття 26 законопроекту);

Довідково: відповідно до пункту 36 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» з дня набрання чинності цим Законом та до внесення відповідних змін до законодавства про Конституційний Суд України фінансове забезпечення функціонування та діяльності Конституційного Суду України, розмір суддівської винагороди суддів Конституційного Суду України, розмір щомісячного довічного грошового утримання судді Конституційного Суду України визначаються відповідно до Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI  «Про судоустрій і статус суддів» (посадовий оклад судді Конституційного Суду встановлено у розмірі 1,3 посадового оклада судді місцевого суду, який в свою чергу визначено у розмірі 10 мінімальних заробітних плат).

порядок виплати щомісячного довічного грошового утримання судді Суду у відставці за рахунок коштів державного бюджету органами Пенсійного фонду  (стаття 27 законопроекту);

надання щорічних оплачуваних відпусток тривалістю 30 робочих днів з виплатою винагороди судді Суду та допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу  (стаття 28 законопроекту);

виплата судді Суду компенсації за винаймання належно обладнаного житла за місцезнаходженням Суду, витрати, пов'язані з переїздом, використання особистого автотранспорту для службових потреб (стаття 29 законопроекту);

функції і завдання діяльності Секретаріату Суду /визначається порядок призначення та звільнення працівників Секретаріату Суду та встановлюється, що розмір заробітної плати державних службовців та інших працівників Секретаріату не може бути меншим від того, що встановлений умовами оплати праці для відповідних посад державних службовців та інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України/ (стаття 44 законопроекту);

норми та розміри сплати збору за подання конституційної скарги, який зараховується до державного бюджету, а також вимоги щодо повернення сплаченої суми збору за клопотання особи, що його сплатила (стаття 55 законопроекту).

Також, відповідно до пункту 9 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» законопроекту за реєстр. №5336-1 Кабінету Міністрів України доручається у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо фінансування першочергових заходів на реалізацію цього Закону та передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2017 та наступні роки видатки, пов'язані з реалізацією його положень.

Варто звернути увагу, що у законопроекті за реєстр. №5336-1 застосовується термін «фінансовий рік» (статті 48 законопроекту), проте у Кодексі вживається термін «бюджетний період», згідно із статтею 3 Кодексу бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Враховуючи те, що основні засади функціонування і діяльності Суду регулюються законопроектом за реєстр. №5336-1, законопроект за реєстр. № 5425 необхідно розглядати лише у разі прийняття в цілому законопроекту за реєстр. № 5336-1, оскільки в іншому випадку прийняття законопроекту за реєстр. № 5425 не матиме юридичних передумов для його реалізації.

В свою чергу, у Верховній Раді України знаходиться на розгляді законопроект за реєстр. № 5336 «Про Конституційний Суд України», поданий народним депутатом України Одарченком Ю.В., до якого законопроект за реєстр. № 5336-1 є альтернативним, і яким також визначається порядок діяльності Конституційного Суду України та, окрім іншого, передбачаються положення щодо фінансового забезпечення Суду, які  по суті аналогічні до викладених у законопроекті №5336-1.

Довідково варто зазначити, що у Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення розпорядників бюджетних коштів (за реєстр. № 5181), поданий Президентом України, яким шляхом внесення змін до частини третьої статті 23 Бюджетного кодексу України встановлюється вимога щодо неможливості зменшення бюджетних призначень на утримання судів та інших органів і установ системи правосуддя без погодження з Вищою радою правосуддя. Зазначений законопроект системно пов’язаний із законопроектом за реєстр. № 5180 «Про Вищу раду правосуддя», яким визначається статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Тобто, законодавча ініціатива, запропонована у законопроекті за реєстр. № 5425, подібна до законодавчої пропозиції, запропонованої у законопроекті за реєстр. № 5181, в частині внесення змін до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримуючи прийняття внесеного законопроекту за результатами розгляду у першому читанні за основу, водночас вважає доцільним зауважити, що оскільки за змістом відповідних положень  п. 6  статті 116 Конституції України  та  статті 42 Бюджетного кодексу України розробку та забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України віднесено до повноважень  Кабінету Міністрів України, то було б логічним для прийняття виваженого рішення щодо внесеного законопроекту отримати відповідний експертний висновок Уряду.

Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку не висловлює зауважень до законопроекту та зазначає, що такий законопроект відповідає бюджетному законодавству і його реалізація не матиме впливу на дохідну та видаткову частини державного бюджету.

На час розгляду законопроекту до Комітету з питань бюджету висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції  (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно - правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції) не надійшли.

За наслідками розгляду законопроекту Комітет з питань бюджету ухвалив рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України  (реєстр. № 5425 від 17.11.2016), поданий народними депутатами України Алєксєєвим С.О. Агафоновою Н.В. та іншими, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон після прийняття в цілому проекту закону про Конституційний Суд України (реєстр. №5336-1 від 17.11.2016), поданого народними депутатами України Алєксєєвим С.О. Агафоновою Н.В. та іншими.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним 8 скликання”

11 липня 2019 11:50
11 липня 2019 11:47
02 травня 2019 11:48
14 березня 2019 14:46
17 січня 2019 15:48
21 грудня 2018 12:36
06 грудня 2018 18:35
06 грудня 2018 18:33
06 грудня 2018 18:30
22 листопада 2018 15:29