Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 березня 2016 року за участю уповноважених представників Рахункової палати розглянув Звіт Рахункової палати за 2014 рік.

У результаті опрацювання Звіту було відмічено, що у звітному періоді діяльність Рахункової палати була спрямована на реалізацію завдань та положень, що передбачені Конституцією України, Законом України «Про Рахункову палату», Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України.

Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності Рахункової палати у 2014 році були: фінансова та бюджетна політика; доходи державного бюджету; правове забезпечення; соціальна політика; наука та гуманітарна сфера; оборона та правоохоронна діяльність; промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи; використання коштів державного бюджету в регіонах.

В межах компетенції Рахунковою палатою у звітному періоді здійснено 760 контрольно-аналітичних та експертних заходів (складено актів і довідок), за результатами яких підготовлено 123 звіти (для порівняння: у 2011-2013 роках було здійснено відповідно 1002, 896 і 955 таких заходів). Загалом перевірено 744 об'єкти. За наслідками проведення таких заходів підготовлено та направлено до вищих органів законодавчої і виконавчої влади, установ, організацій, підприємств 540 вихідних документів (звітів, висновків, інформацій, актів та листів для відповідного реагування, усунення виявлених порушень і недоліків), а також для відшкодування втрат і збитків, заподіяних державному бюджету.

Зокрема, до Верховної Ради України надіслано 124 документи, Президенту України - 7, народним депутатам України - 24, Кабінету Міністрів України - 107, Генеральній прокуратурі України – 29 документів.

У частині здійснення аналізу бюджетного процесу і контролю за виконанням державного бюджету Рахунковою палатою підготовлено і надано Верховній Раді України висновки щодо виконання державного бюджету за 2013 рік, І квартал, І півріччя і 9 місяців 2014 року, а також висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

За результатами перевірок використання бюджетних коштів на виконання 18 державних цільових програм або окремих їх напрямів Рахунковою палатою підготовлено 22 звіти (19 відсотка їх загальної кількості).

На засіданнях Колегії Рахункової палати розглядалися контрольно-аналітичні питання, підготовлені на виконання доручень Верховної Ради України, звернень її комітетів та запитів народних депутатів України, за якими Верховна Рада України приймала відповідні рішення.

Крім того, за рішенням Колегії Рахункової палати на основі матеріалів контрольно-аналітичних та експертних заходів підготовлено та роздано народним депутатам у сесійній залі 6 інформаційних бюлетенів Рахункової палати.

Представники Рахункової палати впродовж року взяли участь у 32 засіданнях комітетів Верховної Ради України, на яких було розглянуто 48 питань за результатами здійснених Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів. Разом з тим, у Звіті не відмічено, що представники Рахункової палати приймають участь в майже усіх засіданнях Комітету з питань бюджету.

У ході проведення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів виявлено, відповідно до статей 116 і 119 Бюджетного кодексу України, порушень бюджетного законодавства (незаконного, у тому числі нецільового), неефективного використання коштів державного бюджету та державних цільових фондів, а також порушень і недоліків при адмініструванні доходів державного бюджету на загальну суму 22,5 млрд грн. (для порівняння у 2013 році – 17,9 млрд грн.), з яких незаконне використання коштів, у тому числі нецільове, становило 5,3 млрд грн. (у 2013 році – 4,9 млрд грн.), неефективне – 14,3 млрд грн. (у 2013 році –13 млрд грн.), порушення адміністрування доходів – 2,9 млрд грн. (у 2013 році – 10 млн грн., оскільки відповідні повноваження Рахункової палати були поновлені з вересня 2013 року).

В результаті протягом 2013-2014 років Рахунковою палатою забезпечено повернення коштів до державного бюджету та попереджено неефективне використання бюджетних коштів на загальну суму близько 4 млрд гривень.

Рахунковою палатою протягом 2014 року для прийняття рішення до Генеральної прокуратури України було передано загалом 29 матеріалів за результатами 38 проведених контрольно-аналітичних заходів, у тому числі: за рішенням Колегії Рахункової палати - 15 матеріалів, за запитами Генеральної прокуратури – 14 матеріалів. На підставі цих матеріалів органами прокуратури заявлено позови про стягнення заборгованості, збитків та штрафних санкцій на загальну суму близько 14,4 млн грн., відкрито 7 кримінальних проваджень за ознаками злочину, 10 матеріалів приєднано до вже відкритих кримінальних проваджень.

Згідно з матеріалами Звіту Рахунковою палатою протягом 2014 року через засоби масової інформації підготовлено і розповсюджено 103 офіційних повідомлень щодо результатів здійснення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів. Загалом у засобах масової інформації впродовж року було оприлюднено 3619 матеріалів, пов'язаний з діяльністю Рахункової палати або посиланням на неї (у 2013 році – 9461).

Крім того, слід відмітити, що відповідно до нового Закону Рахункова палата, зокрема, має розміщувати на своєму офіційному веб-сайт щорічний звіт Рахункової палати одночасно із поданням його Верховній Раді (частина перша статті 30), а також регулярно розміщувати у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» таку інформацію: інформацію про свою діяльність, включаючи звіти про здійснені заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), плани роботи та рішення Рахункової палати (частина друга статті 30), Регламент Рахункової палати та зміни до нього (частина друга статті 28), рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об’єктом контролю (частина третя статті 36). Однак з часу набрання чинності цим Законом (з 9 серпня 2015 року) вказана інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати не у повному обсязі (наприклад, Регламент Рахункової палати та зміни до нього на офіційному веб-сайті Рахункової палати досі не розміщені).

Поряд з тим, Рахункова палата, яка є головним розпорядником коштів державного бюджету, не у повній мірі дотримується вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо оприлюднення на своєму офіційному сайті паспортів бюджетних програм (включаючи зміни) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

Також з вересня 2015 року запроваджено вимогу щодо оприлюднення кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті бюджетних запитів, включаючи інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм не пізніше ніж через три дні після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України (частина друга статті 28 Бюджетного кодексу України), однак наразі Рахунковою палатою не розміщено її бюджетний запит на 2016 рік.

Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата у 2014 році здійснювала міжнародне співробітництво шляхом участі у діяльності Міжнародної та Європейської організацій вищих органів фінансового контролю ІNTOSAI та ЕUROSAI, подальшої розбудови зв’язків з вищими органами фінансового контролю (далі – ВОФК), поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.

Невід’ємним елементом двостороннього співробітництва з ВОФК іноземних держав було проведення паралельних аудитів, що здійснювалося в рамках укладених угод про співробітництво. Загалом за час діяльності Рахунковою палатою укладено 24 рамкові угоди про співробітництво з ВОФК іноземних держав.

При цьому важливою складовою міжнародного співробітництва для Рахункової палати є участь її працівників у навчальних заходах, організованих ІNTOSAI, ЕUROSAI та ВОФК іноземних держав.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (із внесеними змінами) бюджетні призначення Рахунковій палаті на 2014 рік затверджені за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) в сумі 81 997,1 тис грн., видатки проведено в обсязі 77 935,8 тис грн., що становить 95 відсотків бюджетних призначень (довідково: у 2012 році видатки проведено в обсязі 85488,3 тис грн., у 2013 році – 97904,7 тис гривень).

Однак, у розділі Звіту «Фінансове і матеріально-технічне забезпечення» не наведено інформації про обсяги використання Рахунковою палатою коштів державного бюджету, у тому числі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, з відповідними поясненнями.

При цьому, проаналізувавши розміщений на офіційному веб-сайті Рахункової палати паспорт бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010), слід зауважити, що для покращення планування та оцінки діяльності Рахункової палати на основі результативних показників вбачається за доцільне переглянути результативні показники за цією бюджетною програмою, насамперед, в частині показників якості, передбачивши показники, які дозволять відстежити вплив Рахункової палати щодо реагування об’єктів контролю на рішення Рахункової палати за наслідками проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) та, як наслідок, стан врахування об’єктами контролю відповідних рішень Рахункової палати.

Станом на кінець 2014 року фактична чисельність працівників Рахункової палати становила 432 особи (або 78,5 відсотка від затвердженої штатної чисельності), з них 405 - державні службовці. У центральному апараті Рахункової палати працювала 331 особа, у територіальних управліннях - 101. Порівняно з 2013 роком загальна кількість працівників зменшилась на 48 осіб.

У 2014 році виконання поставлених перед Рахунковою палатою завдань забезпечували 10 департаментів, а також функціонувало 7 територіальних управлінь. При цьому протягом 2014 року було припинено функціонування територіального управління Рахункової палати по Автономній Республіці Крим та м. Севастополю (у м. Севастополь), а місцем тимчасового розташування територіального управління Рахункової палати по Донецькій та Луганській областях (у м. Донецьк) визначено м. Димитров Донецької області.

Слід звернути увагу, що в контексті реалізації нового Закону доцільно посилити взаємовідносини Рахункової палати з Комітетом з питань бюджету. Згідно із частиною першою статті 25 нового Закону, зокрема, на засіданнях Рахункової палати мають право бути присутніми народні депутати України.

Таким чином, Рахунковій палаті слід запровадити завчасне повідомлення Комітету з питань бюджету про засідання Рахункової палати (дату, час і місце проведення) з питаннями порядку денного, що розглядатимуться, для забезпечення участі у таких засіданнях народних депутатів України – членів Комітету з питань бюджету (за їх бажанням). В свою чергу Комітет з питань бюджету протягом останніх років постійно запрошує представників Рахункової палати на свої засідання.

За результатами розгляду зазначеного питання Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 16 березня 2016 року ухвалив рішення:

1. Звіт Рахункової палати за 2014 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати Рахунковій палаті:

1) забезпечити оприлюднення у повному обсязі на офіційному веб-сайті Рахункової палати інформації, визначеної Законом України від 02.07.2015 № 576-VIІI «Про Рахункову палату» та статтею 28 Бюджетного кодексу України;

2) забезпечити включення до наступних звітів Рахункової палати інформації про обсяги використання Рахунковою палатою коштів державного бюджету, у тому числі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, з наданням належних пояснень;

3) переглянути результативні показники бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010), оновивши, насамперед, показники якості та передбачивши показники, які дозволять відстежити вплив Рахункової палати на стан врахування об’єктами контролю їх рішень за наслідками проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

4) інформувати Комітет з питань бюджету у разі несвоєчасного та не в повній мірі реагування державних органів влади, установ та організацій на рішення Рахункової палати за наслідками проведених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

5) завчасно повідомляти Комітет з питань бюджету про засідання Рахункової палати (дату, час і місце їх проведення) та питання порядку денного, що розглядатимуться.

3. Поінформувати Голову Верховної Ради України про розгляд Комітетом з питань бюджету Звіту Рахункової палати за 2014 рік.


Звіт Рахункової палати за 2014 рік


 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку