Відповідно до статті 240 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 6 червня 2018 року розглянув Звіт Рахункової палати за 2017 рік.

Згідно із статтею 30 Закону України від 02.07.2015 р. № 576-VIII «Про Рахункову палату» (далі – Закон) Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді щорічного звіту Рахункова палата розміщує його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Голова Рахункової палати представляє такий щорічний звіт на пленарному засіданні Верховної Ради.

За дорученням Голови Верховної Ради до Комітету Верховної Ради з питань бюджету (далі – Комітет) 16 травня 2018 р. надійшов для опрацювання Звіт Рахункової палати за 2017 рік (далі – Звіт), затверджений рішенням Рахункової палати від 22.03.2018 р. № 7-2 /лист Голови Рахункової палати від 24.04.2018 р. № 20-756/, при цьому Звіт розміщено на офіційному сайті Рахункової палати 27 квітня 2018 року.

Основними напрямами контрольно-аналітичної та експертної діяльності Рахункової палати у 2017 році, як і у попередньому році, були: фінансова та бюджетна політика; доходи державного бюджету; оборона та правоохоронна діяльність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи; правове забезпечення; соціальна політика; наука та гуманітарна сфера; використання коштів державного бюджету в регіонах; промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність.

У звітному періоді Рахунковою палатою здійснено 638 контрольно-аналітичних та експертних заходів, за результатами яких підготовлено 95 звітів (у 2015 і 2016 роках було здійснено відповідно 702 і 642 таких заходів). Загалом перевірено 635 об'єктів (перелік наведено у додатку 1 до Звіту), обсяг перевірених Рахунковою палатою державних коштів становив майже 504 млрд гривень.

На підставі звернень комітетів Верховної Ради та запитів народних депутатів України, за якими Верховна Рада приймала відповідні рішення, за рішенням Рахункової палати проведено 7 позапланових контрольних заходів.

У ході проведення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів виявлено відповідно до статей 116 і 119 Бюджетного кодексу України порушень і недоліків на загальну суму 23 млрд грн (у 2016 р. – 17 млрд грн), з яких: порушення бюджетного законодавства (у т.ч. нецільового використання коштів) – 6,1 млрд грн (у 2016 р. – 7,1 млрд грн); неефективне використання коштів державного бюджету – 6,6 млрд грн (у 2016 р. – 4,1 млрд грн); порушення і недоліки при адмініструванні доходів державного бюджету– 10,3 млрд грн (у 2016 р. – 5,7 млрд грн).

За наслідками проведення таких заходів підготовлено та направлено до вищих органів законодавчої і виконавчої влади, установ, організацій, підприємств 633 вихідних документів (звітів, рішень Рахункової палати, інформацій, актів та листів) для відповідного реагування, усунення виявлених порушень і недоліків, а також для відшкодування втрат і збитків, заподіяних державному бюджету. Зокрема, до Верховної Ради надіслано 116 документів, Президенту України - 8, народним депутатам - 29, Кабінету Міністрів - 87, Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам - 73, міністерствам та іншим центральним органам - 244, установам, організаціям, підприємства, громадянам – 76 документів.

При цьому варто зауважити, що направлені до Верховної Ради інформаційні листи Рахункової палати щодо результатів аудитів та інших заходів державного зовнішнього фінансового контролю не містять чітко структурованої і повної інформації, насамперед, щодо виявлених порушень і недоліків та наданих рекомендацій (пропозицій). Відтак, доцільно переглянути форму подання Рахунковою палатою зазначеної інформації з метою розширення можливостей практичного застосування таких інформаційних листів у Парламенті.

Щодо здійснення аналізу бюджетного процесу і контролю за виконанням державного бюджету Рахунковою палатою підготовлено і надано Верховній Раді висновки щодо виконання державного бюджету за 2016 рік, І квартал, І півріччя, 9 місяців 2017 року і за підсумками трьох кварталів 2017 року в частині надходжень, а також висновки за результатами експертизи проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Однак у таких висновках не у повній мірі використовувалися результати аудитів та інших заходів державного зовнішнього фінансового контролю, які були актуальні для звітного періоду в частині виявлення системних порушень і недоліків в управлінні бюджетними коштами і могли б підсилити рекомендації (пропозиції) Рахункової палати, вказавши на шляхи усунення відповідних порушень і недоліків.

Згідно із Законом з 2015 р. впроваджено новий вид аудиту – фінансовий аудит, який полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами. Протягом звітного періоду Рахунковою палатою підготовлено 5 звітів про результати фінансового аудиту, частка яких у загальній кількості звітів становила лише 5,3% (у 2016 р. - 6 відповідних звітів), хоча в багатьох європейських країнах значно більше проводиться фінансових аудитів, особливо щодо річної звітності про виконання бюджету. Натомість у Звіті зазначено, що протягом 2017 р. у Рахунковій палаті за участю експерта з вищого органу фінансового контролю Великої Британії Алана Бенкса було проведено пілотний фінансовий аудит, за результатами якого готується посібник з питань фінансового аудиту.

Представники Рахункової палати впродовж року взяли участь у 99 засіданнях комітетів Верховної Ради (на яких було розглянуто 35 питань за результатами здійснених Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів), 2 парламентських слуханнях та 56 засіданнях робочих груп.

У 2017 р. Рахункова палата плідно співпрацювала з Комітетом. Зокрема, члени Рахункової палати та її працівники взяли участь у 30 засіданнях Комітету та 40 засіданнях його профільних підкомітетів, а також приймали активну участь у засіданнях робочої групи з опрацювання законопроекту про державний бюджет на 2018 рік, на яких висловлювали експертну думку Рахункової палати. При цьому матеріали Рахункової палати використовувалися Комітетом при опрацюванні законопроектів, погодженні розподілів/перерозподілів коштів державного бюджету, проведенні аналізу бюджетних показників та розгляді інших питань в межах своєї компетенції.

Рахунковою палатою протягом 2017 р. передано до Генеральної прокуратури загалом 20 матеріалів (у т.ч. 4 матеріали надіслано за рішенням Рахункової палати, а 16 матеріалів - на запит Генеральної прокуратури), з яких 11 матеріалів органами прокуратури приєднано до матеріалів кримінальних проваджень. Також згідно із статтею 41 Закону для вжиття заходів реагування Рахунковою палатою направлено 14 матеріалів до Національної поліції та її територіальних органів і 4 матеріали до Служби безпеки.

Згідно з матеріалами Звіту Рахунковою палатою загалом у засобах масової інформації впродовж 2017 р. оприлюднено 2737 матеріалів, пов'язаних з діяльністю Рахункової палати або з посиланнями на неї (у 2016 р. – 3443), а також розміщено на веб-сайті Рахункової палати 1267 офіційних повідомлень, включаючи звіти, бюлетені, рішення та інші матеріали про діяльність Рахункової палати.

Відповідно до частини другої статті 30 і частини третьої статті 36 Закону Рахункова палата повинна розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про діяльність Рахункової палати (включаючи звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), рішення Рахункової палати та результати їх розгляду об’єктом контролю). У 2017 р., як і в попередньому році, спостерігалася ситуація, що за рішенням Рахункової палати не розміщувалися на офіційному веб-сайті Рахункової палати звіти за окремими заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що не містять інформації з обмеженим доступом (зокрема, не розміщено звіти за 16 з 87 заходів), а за деякими заходами навіть не забезпечено оприлюднення рішення Рахункової палати. У попередньому році Комітет звертав увагу Рахункової палати на зазначену проблему, оскільки такий вибірковий підхід щодо висвітлення інформації про діяльність Рахункової палати не відповідає наведеним вимогам Закону та принципу гласності діяльності Рахункової палати. Разом з тим, протягом звітного періоду Рахункова палата не відреагувала на рекомендацію Комітету щодо розміщення звітів і рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), не пізніше ніж у двотижневий строк з дня їх затвердження. Значна частина такої інформації продовжує розміщуватися на веб-сайті Рахункової палати через місяць і більше від дати прийняття рішення.

У 2017 р. діяльність Рахункової палати була недостатньо публічною в частині інформування громадськості щодо результатів здійснених Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). Разом з тим, з призначенням нового складу Рахункової палати у 2018 р. значно активізувалася робота у цьому напряму.

Протягом 2017 р. Рахункова палата продовжувала здійснювати міжнародне співробітництво, зокрема пріоритетними напрямами такої діяльності були активізація співробітництва з міжнародною та європейською організаціями вищих органів фінансового контролю (ІNTOSAI та ЕUROSAI) та їх робочими органами, забезпечення діяльності робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, співробітництво з вищими органами фінансового контролю, поглиблення співпраці з міжнародними організаціями. Зокрема, у звітному періоді однією з ключових подій для європейської спільноти вищих органів фінансового контролю став Х Конгрес ЕUROSAI (м. Стамбул, Турецька Республіка), участь в якому взяла делегація Рахункової палати. Поряд з тим, працівники Рахункової палати брали участь у міжнародних семінарах з питань фінансового контролю.

При цьому за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) 14 червня 2017 року у Києві відбулася міжнародна конференція на тему: «Роль Рахункової палати в Україні та виклики, що стоять перед нею», у якій взяли участь представники Рахункової палати, Комітету, міжнародні та українські експерти.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» бюджетні призначення Рахунковій палаті на 2017 рік затверджені за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) в сумі 149 165,9 тис. грн, видатки проведено в обсязі 146 702,4 тис. грн що становить 98,3% бюджетних призначень (довідково: у 2015 р. видатки проведено в обсязі 78 634,1 тис. грн, у 2016 р. – 82 395,8 тис. грн).

У структурі видатків Рахункової палати в розрізі економічної класифікації видатків бюджету переважали видатки на заробітну плату з нарахуваннями (81%). При цьому особливістю минулого року було виділення Рахунковій палаті капітальних видатків (останній раз кошти на цю мету виділялися у 2013 р.) у сумі 8 млн грн, з яких використано 7,7 млн грн.

Станом на кінець 2017 р. фактична чисельність працівників Рахункової палати становила 428 осіб (або 71,3% від штатної чисельності – 600 одиниць), з них 8 – члени Рахункової палати, 384 - державні службовці. У центральному апараті Рахункової палати працювало 327 осіб, у територіальних управліннях - 101. У звітному періоді виконання поставлених перед Рахунковою палатою завдань забезпечували 10 департаментів (згрупованих за основними напрямами діяльності Рахункової палати), а також функціонувало 7 територіальних управлінь.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону структура та штатний розпис апарату Рахункової палати затверджується Рахунковою палатою, а гранична чисельність апарату Рахункової палати – Верховною Радою за поданням Рахункової палати. У зв’язку з цим слід зазначити, що за підсумками розгляду звіту Рахункової палати за 2016 рік Комітет рекомендував Рахунковій палаті, зокрема, забезпечити подання на затвердження Верховної Ради пропозиції щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати після призначення Верховною Радою нового складу Рахункової палати. Верховна Рада 15 березня 2018 року призначила новий склад Рахункової палати, однак наразі Рахунковою палатою ще не подано відповідних пропозицій.

Підсумовуючи наведену інформацію у Звіті, Рахункова палата визначила ряд завдань і заходів щодо своєї подальшої діяльності. Зокрема, подальший свій інституційного розвиток Рахункова палата вбачає у підвищенні ефективності та результативності незалежного зовнішнього державного фінансового контролю, імплементації міжнародних стандартів державного фінансового контролю, впровадженні нових його форм, методів і напрямів.

Проаналізувавши стан врахування Рахунковою палатою рекомендацій Комітету за результатами розгляду Звіту Рахункової палати за 2016 рік, необхідно зазначити, що окремі рекомендації Комітету не були враховані (про деякі з них вище зазначалося), але і у даний час залишаються актуальними для підвищення ефективності та публічності діяльності Рахункової палати. 
Зокрема, до цього часу не оприлюднено на веб-сайті Рахункової палати Регламент Рахункової палати, хоча відповідна вимога передбачена частиною другою статті 28 Закону і Комітет на це звертав увагу під час розгляду звітів Рахункової палати за 2015 і 2016 роки.

У минулому році Комітет також рекомендував Рахунковій палаті, враховуючи положення частини другої статті 43 Закону, звернутися до одного з провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) з проханням здійснити зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту. Запропонована Комітетом рекомендація може сприяти прискоренню імплементації міжнародних стандартів державного фінансового контролю в діяльність Рахункової палати та наразі залишається актуальною.

Належить відмітити, що статтею 240 Регламенту Верховної Ради України визначена процедура розгляду звітів та інформації посадових осіб, яких Верховна Рада обирає, призначає або надає згоду на призначення їх на посаду, зокрема:

– таке питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом. Це питання може бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради у разі внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції про розгляд інформації чи звіту на пленарному засіданні Верховної Ради. Дата розгляду інформації чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом (частина друга);

– розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради такого звіту, інформації включає: доповідь чи виступ - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів - до 20 хвилин; виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання, - до 10 хвилин; обговорення доповіді, звіту чи інформації, якщо Верховною Радою прийнято рішення про таке обговорення (частина п’ята);

після завершення обговорення зазначеного питання проводиться голосування щодо прийняття відповідної постанови Верховної Ради України (частина шоста).

За результатами розгляду зазначеного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

1. Звіт Рахункової палати за 2017 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати Рахунковій палаті:

1) терміново подати на затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати (з наданням фінансово-економічного обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки);

2) у тижневий строк подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію щодо закріплення напрямів діяльності Рахункової палати за членами Рахункової палати;

3) забезпечити оприлюднення Регламенту Рахункової палати на офіційному веб-сайті Рахункової палати та подальше оприлюднення змін до нього;

4) розміщувати на офіційному веб-сайті Рахункової палати звіти за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і прийняті за результатами їх обговорення рішення Рахункової палати, крім інформації з обмеженим доступом;

5) переглянути форму подання Верховній Раді України інформаційних листів щодо результатів аудитів та інших заходів державного зовнішнього фінансового контролю, забезпечивши одночасно чітку структурованість, повноту, зрозумілість і лаконічність відповідної інформації Рахункової палати щодо виявлених порушень і недоліків та наданих рекомендацій (пропозицій) з метою розширення можливостей практичного застосування таких інформаційних листів;

6) вжити заходів щодо розширення можливостей здійснення Рахунковою палатою фінансових аудитів з поступовим охопленням таким аудитом всіх головних розпорядників коштів державного бюджету;

7) покращити обізнаність громадськості щодо діяльності Рахункової палати, застосовуючи при цьому сучасні засоби та форми розповсюдження відповідної інформації (включаючи запровадження у Верховній Раді України брифінгів Рахункової палати щодо результатів аудитів та інших заходів державного зовнішнього фінансового контролю);

8) розглянути можливість звернення до одного з провідних членів міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) з проханням здійснити зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту;

9) до 1 лютого 2019 року надати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету інформацію про вжиті заходи щодо вищенаведених рекомендацій.

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 240 Регламенту Верховної Ради України та статті 30 Закону України «Про Рахункову палату» розглянути на пленарному засіданні питання щодо представлення Головою Рахункової палати Звіту Рахункової палати за 2017 рік та за наслідками розгляду зазначений звіт взяти до відома шляхом прийняття проекту постанови Верховної Ради України «Про звіт Рахункової палати за 2017 рік», підготовленого народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету  (зареєстровано за № 8455).


Звіт Рахункової палати за 2017 рік

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку