Відповідно до статті 240 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 1 червня 2016 року розглянув Звіт Рахункової палати за 2015 рік.

Згідно із статтею 30 нового Закону України від 02.07.2015 р. № 576-VIII «Про Рахункову палату» (далі – Закон) Рахункова палата щороку готує та не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає Верховній Раді України щорічний звіт про свою діяльність. Одночасно із поданням Верховній Раді України щорічного звіту Рахункова палата розміщує його на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Голова Рахункової палати представляє такий щорічний звіт на пленарному засіданні Верховної Ради України.

У результаті опрацювання Звіту було відмічено, що основними напрямами контрольно-аналітичної та експертної діяльності Рахункової палати у 2015 році, як і у попередньому році, були: фінансова та бюджетна політика; доходи державного бюджету; правове забезпечення; соціальна політика; наука та гуманітарна сфера; оборона та правоохоронна діяльність; промисловість, виробнича інфраструктура та державна власність; АПК, природоохоронна діяльність та надзвичайні ситуації; державний борг, міжнародна діяльність та фінансові установи; використання коштів державного бюджету в регіонах

В межах компетенції Рахунковою палатою у звітному періоді здійснено 702 контрольно-аналітичні та експертні заходи (складено актів і довідок), за результатами яких підготовлено 118 звітів (для порівняння: у 2013 і 2014 роках було здійснено відповідно 955 і 760 таких заходів). Загалом перевірено 627 об'єктів, обсяг перевірених Рахунковою палатою державних коштів становив понад 370 млрд гривень.

Згідно із Законом як окремий вид аудиту впроваджено фінансовий аудит (фінансовий аудит полягає у перевірці, аналізі та оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами), за яким протягом звітного періоду Рахунковою палатою здійснено 3 контрольні заходи.

У ході проведення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів виявлено відповідно до статей 116 і 119 Бюджетного кодексу України порушень бюджетного законодавства (незаконного, у тому числі нецільового), неефективного використання коштів державного бюджету та державних цільових фондів, а також порушень і недоліків при адмініструванні доходів державного бюджету на загальну суму 22,7 млрд гривень (для порівняння у 2014 році – 22,5 млрд гривень), з яких незаконне використання коштів, у тому числі нецільове, становило 6,4 млрд гривень (у 2014 році – 5,3 млрд гривень), неефективне – 6,2 млрд гривень (у 2014 році –14,3 млрд гривень), порушення адміністрування доходів – 10,1 млрд гривень (у 2014 році – 2,9 млрд гривень).

За наслідками проведення таких заходів підготовлено та направлено до вищих органів законодавчої і виконавчої влади, установ, організацій, підприємств 547 вихідних документів (звітів, рішень Рахункової палати, інформацій, актів та листів) для відповідного реагування, усунення виявлених порушень і недоліків, а також для відшкодування втрат і збитків, заподіяних державному бюджету.

Зокрема, до Верховної Ради України надіслано 130 документів, Президенту України - 10, народним депутатам України - 20, Кабінету Міністрів України - 101, Міністерству фінансів України - 19, Генеральній прокуратурі України та іншим правоохоронним органам - 36, міністерствам та іншим центральним органам - 190, установам, організаціям та підприємства – 41 документ.

З метою інформування народних депутатів України про діяльність Рахункової палати, на основі матеріалів контрольно-аналітичних та експертних заходів підготовлено та роздано у сесійній залі 6 інформаційних бюлетенів Рахункової палати. Зокрема, у частині здійснення аналізу бюджетного процесу і контролю за виконанням державного бюджету Рахунковою палатою підготовлено і надано Верховній Раді України висновки щодо виконання державного бюджету за 2014 рік, І квартал, І півріччя і 9 місяців 2015 року, а також висновки за результатами аналізу та експертизи проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

За результатами аудитів використання бюджетних коштів на виконання 19 державних цільових програм або окремих їх напрямів Рахунковою палатою протягом 2015 року підготовлено 16 звітів (або 13,6 відсотка їх загальної кількості).

На засіданнях Рахункової палати розглядалися контрольно-аналітичні питання, підготовлені на виконання доручень Верховної Ради України, звернень її комітетів та запитів народних депутатів України, за якими Верховна Рада України приймала відповідні рішення.

Представники Рахункової палати впродовж року взяли участь у 64 засіданнях комітетів Верховної Ради України (на яких було розглянуто 52 питання за результатами здійснених Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів), 7 парламентських слуханнях та 11 засіданнях робочих груп.

Рахунковою палатою протягом 2015 року для прийняття рішення до Генеральної прокуратури України було передано загалом 27 матеріалів, у тому числі: за рішенням Колегії Рахункової палати - 12 матеріалів, за запитами Генеральної прокуратури – 15 матеріалів. На підставі цих матеріалів органами прокуратури відкрито 11 кримінальних проваджень за ознаками злочину, 15 матеріалів приєднано до вже відкритих кримінальних проваджень.

Згідно з матеріалами Звіту Рахунковою палатою протягом 2015 року через засоби масової інформації підготовлено і розповсюджено 58 офіційних повідомлень щодо результатів здійснення Рахунковою палатою контрольно-аналітичних та експертних заходів, 7 повідомлень щодо міжнародних заходів та подій за участю Рахункової палати. Загалом у засобах масової інформації впродовж року було оприлюднено 6557 матеріалів, пов'язаних з діяльністю Рахункової палати або з посиланнями на неї (у 2014 році – 3619).

У 2015 році Рахункова палата здійснювала міжнародне співробітництво шляхом участі у діяльності Міжнародної та Європейської організацій вищих органів фінансового контролю ІNTOSAI та ЕUROSAI, забезпечення діяльності робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, подальшої розбудови зв’язків з вищими органами фінансового контролю (далі – ВОФК), поглиблення співпраці з міжнародними організаціями.

Невід’ємним елементом двостороннього співробітництва з ВОФК іноземних держав було проведення паралельних аудитів, що здійснювалися в рамках укладених угод про співробітництво. У 2015 році було завершено проведення 3 міжнародних контрольних заходів (аудитів), у яких Рахункова палата брала активну участь та результати яких були розглянуті та затверджені на засіданнях Рахункової палати.

При цьому важливою складовою міжнародного співробітництва для Рахункової палати є участь її працівників у навчальних заходах, організованих ІNTOSAI, ЕUROSAI та ВОФК іноземних держав.

Крім того, враховуючи новації Закону, Рахунковою палатою забезпечено вдосконалення методології здійснення її діяльності, а саме затверджено: Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту (рішення від 22.09.2015 № 5-5), Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою (рішення від 10.11.2015 № 8-5), Правила професійної етики посадових осіб Рахункової палати (рішення від 10.11.2015 № 8-6), Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою аудитів проектів, що підтримуються позиками міжнародних фінансових організацій.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (із внесеними змінами) бюджетні призначення Рахунковій палаті на 2015 рік затверджені за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) в сумі 79.743,6 тис гривень, видатки проведено в обсязі 78.634,1 тис гривень, що становить 98,6 відсотка бюджетних призначень (довідково: у 2013 році видатки проведено в обсязі 97.904,7 тис гривень, у 2014 році – 77.935,8 тис гривень).

Станом на кінець 2015 року фактична чисельність працівників Рахункової палати становила 433 особи (або 88,4 відсотка від затвердженої штатної чисельності – 490 одиниць), з них 407 - державні службовці. У центральному апараті Рахункової палати працювало 335 осіб, у територіальних управліннях - 98.

У 2015 році виконання поставлених перед Рахунковою палатою завдань забезпечували 10 департаментів, а також функціонувало 7 територіальних управлінь (територіальне управління по Донецькій та Луганській областях існувало лише де-юре, при цьому кадровий потенціал даного управління збережено та переведено на роботу у територіальні управління Рахункової палати у містах Харкові та Дніпропетровську).

Слід звернути увагу, що в контексті реалізації Закону у поточному році Рахунковою палатою не виконано вимогу щодо подання на затвердження Верховній Раді граничної чисельності апарату Рахункової палати в межах бюджетних призначень на забезпечення її діяльності (частина четверта статті 17 Закону). При цьому, у паспорті бюджетної програми на 2016 рік Рахункової палати за кодом 6511010 «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» /наказ Рахункової палати України та Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 15/204/ затверджено показник затрат «Кількість штатних одиниць» - 600 чоловік, хоча Верховна Рада не приймала відповідного рішення.

Проаналізувавши стан врахування Рахунковою палатою рекомендацій Комітету з питань бюджету за результатами розгляду Звіту Рахункової палати за 2014 рік, необхідно зазначити, що окремі рекомендації Комітету не були враховані, але і у даний час залишаються актуальними для підвищення ефективності діяльності Рахункової палати. Насамперед, це стосується рекомендації щодо запрошення Рахунковою палатою народних депутатів України – членів Комітету з питань бюджету на її засідання та оприлюднення на сайті Рахункової палати Регламенту Рахункової палати та змін до нього.

Крім того, в контексті посилення взаємовідносин Рахункової палати з Комітетом з питань бюджету та врахування експертної думки Рахункової палати було б доцільно сприяти на засіданнях Комітету з питань бюджету активній участі членів Рахункової палати в обговоренні питань, які розглядаються Комітетом, шляхом започаткування висловлювання рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати з відповідних питань на основі проведених заходів державного зовнішнього контролю (аудиту).

Належить відмітити, що статтею 240 Регламенту Верховної Ради України визначена процедура розгляду звітів та інформації посадових осіб, яких Верховна Рада обирає, призначає або надає згоду на призначення їх на посаду, зокрема:

– таке питання про розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради після надходження інформації чи звіту в разі, якщо такий розгляд передбачений законом. Це питання може бути включено до порядку денного сесії Верховної Ради у разі внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозиції про розгляд інформації чи звіту на пленарному засіданні Верховної Ради. Дата розгляду інформації чи звіту визначається в загальному порядку, передбаченому цим Регламентом (частина друга);

– розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради такого звіту, інформації включає: доповідь чи виступ - до 20 хвилин, відповіді на запитання народних депутатів - до 20 хвилин; виступ представника комітету, якому доручалася підготовка питання, - до 10 хвилин; обговорення доповіді, звіту чи інформації, якщо Верховною Радою прийнято рішення про таке обговорення (частина п’ята);

після завершення обговорення зазначеного питання проводиться голосування щодо прийняття відповідної постанови Верховної Ради України (частина шоста).

За результатами розгляду зазначеного питання Комітет з питань бюджету ухвалив рішення:

1. Звіт Рахункової палати за 2015 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати Рахунковій палаті:

1) терміново подати на затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо граничної чисельності апарату Рахункової палати, враховуючи вимоги частини четвертої статті 17 Закону України «Про Рахункову палату»;

2) включати до щорічних звітів про діяльність Рахункової палати інформацію про фактичні обсяги використання Рахунковою палатою коштів державного бюджету (у тому числі в розрізі економічної класифікації видатків бюджету) з порівнянням їх з бюджетними асигнуваннями, а також наданням належних пояснень щодо використання бюджетних коштів;

3) забезпечити оприлюднення Регламенту Рахункової палати та змін до нього на офіційному сайті Рахункової палати відповідно до вимог частини другої статті 28 Закону України «Про Рахункову палату»;

4) здійснювати інформування Комітету з питань бюджету про засідання Рахункової палати (дату, час і місце проведення, а також перелік питань, що розглядатимуться) з метою можливості бути присутніми на них народних депутатів України;

5) забезпечувати на засіданнях Комітету з питань бюджету активну участь членів Рахункової палати в обговоренні питань, які розглядаються Комітетом, шляхом започаткування висловлювання рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати з відповідних питань на основі проведених заходів державного зовнішнього контролю (аудиту).

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 240 Регламенту Верховної Ради України та статті 30 Закону України «Про Рахункову палату» розглянути на черговому пленарному засіданні питання щодо представлення Головою Рахункової палати Звіту Рахункової палати за 2015 рік та за наслідками розгляду зазначений звіт взяти до відома шляхом прийняття проекту постанови Верховної Ради України «Про звіт Рахункової палати за 2015 рік», підготовленого народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету.


Звіт Рахункової палати за 2015 рік


 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку