Комітет Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ на своєму засіданні 4 листопада 2023 року розглянув проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, відмітивши таке.

Верховною Радою України 18 і 19 жовтня 2023 року розглянуто та 19 жовтня п.р. прийнято у першому читанні проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік за реєстр. № 10000 від 15.09.2023 /далі – законопроект, поданий на І читання/ шляхом прийняття Постанови Верховної Ради України від 19.10.2023 № 3421-ІХ "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік", якою схвалено Бюджетні висновки Верховної Ради України /далі – Бюджетні висновки/.

Відповідно до частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ та пункту 2 цієї Постанови Верховної Ради України Кабінету Міністрів України доручено підготувати та у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою (тобто не пізніше 2 листопада п.р.) подати до Верховної Ради України законопроект про державний бюджет на 2024 рік, підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків, разом з порівняльною таблицею щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків, а також з порівняльною таблицею і поясненнями щодо відмінностей положень і показників такого законопроекту порівняно з редакцією, що подавалася Кабінетом Міністрів України на перше читання.

Згідно з частиною другою статті 158 Регламенту поданий Кабінетом Міністрів України законопроект про державний бюджет, підготовлений до другого читання (разом із супровідними документами до нього), надається народним депутатам України не пізніш як за 10 днів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Згідно з частиною третьою статті 158 Регламенту після подання Кабінетом Міністрів України такого законопроекту Комітет готує висновок щодо врахування у такому законопроекті Бюджетних висновків, при цьому пропозиції народних депутатів України і комітетів Верховної Ради України до такого законопроекту, підготовленого до другого читання, не розглядаються.

Поряд з тим, згідно з частиною четвертою статті 158 Регламенту розгляд у другому читанні законопроекту про державний бюджет завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому, а згідно з частиною шостою статті 159 Регламенту закон про державний бюджет приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Кабінет Міністрів України своєчасно, 2 листопада 2023 року, подав проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік, підготовлений до другого читання (реєстр. № 10000) /далі – доопрацьований законопроект/, на розгляд Верховної Ради України (лист КМУ від 02.11.2023 № 28292/0/2-23). У складі супровідних матеріалів до доопрацьованого законопроекту надано порівняльні таблиці щодо відмінностей його положень і відповідних показників порівняно із законопроектом, поданим на І читання.

Загалом щодо доопрацьованого законопроекту у межах відведеного стислого часу його розгляду належить зауважити таке.

Оцінка стану врахування Урядом Бюджетних висновків у доопрацьованому законопроекті свідчить, що:

щодо частини 1 (пропозиції): з 21 пропозиції (пунктів і підпунктів) враховано 16 пропозицій /76,2%/, враховано частково або в іншій редакції 4 пропозиції /19%/, не враховано 1 пропозицію /4,8%/;

щодо частини 2 (доручення): з 60 доручень (пунктів і підпунктів) враховано 33 доручення /55%/, враховано частково 5 доручень /8,3%/, не враховано 22 доручення /36,7%/.

Під час підготовки проекту державного бюджету на 2024 рік до ІІ читання уточнено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2024 рік (уточнені Мінекономіки з урахуванням консультацій, проведених з експертами МВФ, НБУ, а також змін поточної ситуації та окремих припущень прогнозу в умовах збройної агресії РФ, що триває), які враховано при доопрацюванні відповідних бюджетних показників. Зокрема: уточнений прогноз номінального ВВП становить 7.643 млрд грн (попередній прогноз – 7.824,8 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 4,6% (попередній прогноз – 5%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ – 109,7% (попередній прогноз – 110,8%). Поряд з тим, у пояснювальній записці до доопрацьованого законопроекту зазначено, що скориговано припущення прогнозу щодо розрахункового обмінного курсу гривні до долара США: в середньому за 2024 р. – 40,7 грн/дол. США (попередній прогноз – 41,4 грн/дол. США); на кінець 2024 р. – 42,1 грн/дол. США (попередній прогноз – 44,2 грн/дол. США).

Загальні показники проекту державного бюджету на 2024 рік у доопрацьованому законопроекті змінено порівняно із законопроектом, поданим на І читання, таким чином:

доходи збільшено на 22.180,8 млн грн (або на 1,3%), у т.ч. за загальним фондом – на 22.131,6 млн грн, спеціальним фондом – на 49,2 млн грн;

видатки збільшено на 94,9 млн грн за спеціальним фондом;

надання кредитів збільшено на 0,3 млн грн за спеціальним фондом;

повернення кредитів збільшено на 1,6 млн грн за спеціальним фондом;

дефіцит (фінансування) зменшено 22.087,2 млн грн (або на 1,4%), у т.ч. за загальним фондом зменшено на 22.131,6 млн грн, за спеціальним фондом збільшено на 44,4 млн грн. Таким чином, граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується встановити на рівні 20,6% уточненого прогнозного ВВП (більше на 0,2 відсоткового пункту порівняно із законопроектом, поданим на І читання), але такий рівень значно перевищує визначений абзацами другим і третім частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/ параметр (не вище 3% ВВП). У зв’язку з цим, у пункті 3 розділу "Прикінцеві положення" доопрацьованого законопроекту (як і в законопроекті, поданому на І читання) пропонується зупинити на 2024 рік дію відповідних норм Кодексу (які також зупинено на 2021-2023 рр. і не застосовувалися у 2020 р.).

У доопрацьованому законопроекті порівняно із законопроектом, поданим на І читання, не змінено розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у т.ч. для основних соціальних і демографічних груп населення).

У законопроекті, поданому на І читання, враховано положення урядового законопроекту про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України (реєстр. № 10037 від 12.09.2023) /далі – законопроект № 10037/, однак законопроект № 10037 Верховною Радою України 17.10.2023 повернуто до Комітету для доопрацювання і внесення на розгляд у повторному ІІ читанні. Тому з метою узгодження правових норм і забезпечення збалансованості бюджетних показників у доопрацьованому законопроекті включено положення, які за змістом є подібними до положень законопроекту № 10037, підготовленого Комітетом до повторного ІІ читання, але передбачають регулювання відповідних питань виключно у 2024 р., зокрема щодо:

зарахування у 2024 р. до загального фонду державного бюджету у повному обсязі доходів спеціального фонду державного бюджету, що є джерелами формування державного дорожнього фонду згідно з пунктом 1 частини другої статті 24-2 Кодексу /стаття 35 доопрацьованого законопроекту/;

зарахування у 2024 р. до спеціального фонду державного бюджету частини податку на доходи фізичних осіб від оподаткування грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу /далі – військовий ПДФО/, що належить до доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів (згідно з пунктами 1 і 1-1 частини першої статті 64 та пунктом 1 частини першої статті 66 Кодексу), із спрямуванням таких коштів: 45% –Держспецзв'язку на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання; 45% – Мінстратегпрому на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення; 10% – головним розпорядникам коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони, для подальшого автоматичного спрямування військовим частинам Збройних Сил України, інших військових формувань на матеріально-технічне забезпечення пропорційно до фактично сплаченого податку за відповідних осіб у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України /абзац 4 частини першої статті 42 і стаття 43 доопрацьованого законопроекту/;

обмеження використання у 2024 р. вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів, надходжень в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також коштів місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), які утворилися на кінець 2023 р., за визначеними напрямами (серед яких захищені видатки бюджету, а також створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України, заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримка сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту, будівництво фортифікаційних споруд /стаття 47 доопрацьованого законопроекту/.

Щодо доходів проекту державного бюджету на 2024 рік у доопрацьованому законопроекті порівняно із законопроектом, поданим на І читання, зміни внесено передусім внаслідок уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2024 рік та врахування Бюджетних висновків, зокрема за загальним фондом:

збільшено прогноз: ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – на 43,4 млрд грн (в основному у зв'язку із значним збільшенням прогнозу імпорту товарів і послуг та відповідно до п. 2.2.2 ч. 2 Бюджетних висновків); податку на прибуток підприємств – на 10,2 млрд грн (з них на 9,9 млрд грн – відповідно до п. 1.11 ч. 1 Бюджетних висновків з урахуванням положень законопроекту про внесення зміни до підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків за реєстр. № 9656-д /прийнятого Верховною Радою України 19.10.2023 прийнято за основу/); ввізного мита – на 3,9 млрд грн; рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – на 3,6 млрд грн (відповідно до п. 2.2.1 ч. 2 Бюджетних висновків);

зменшено прогноз: податку та збору на доходи фізичних осіб – на 12,7 млрд грн (в основному відповідно до п. 2.1.1 ч. 2 Бюджетних висновків щодо спрямування 4% цього податку (крім військового ПДФО) з державного бюджету до відповідних бюджетів місцевого самоврядування); ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 8,7 млрд грн; акцизного податку – на 1,7 млрд грн;

виключено реверсну дотацію у сумі 14,09 млрд грн (відповідно до п. 2.1.2 ч. 2 Бюджетних висновків).

Щодо боргових показників і фінансування проекту державного бюджету на 2024 рік слід зазначити, що у доопрацьованому законопроекті:

зменшено прогноз державних запозичень до загального фонду на 1,86 млрд грн (до 2.131,8 млрд грн), у тому числі зменшено зовнішні запозичення – на 106,2 млрд грн (до 1.605,95 млрд грн), збільшено внутрішні запозичення – на 104,3 млрд грн (до 525,9 млрд грн);

збільшено витрати на погашення державного боргу на 20,3 млрд грн, у т.ч. за внутрішніми зобов'язаннями – збільшено на 22,9 млрд грн, за зовнішніми зобов'язаннями – зменшено на 2,6 млрд грн;

зменшено видатки на обслуговування державного боргу на 2,1 млрд грн;

зменшено граничний обсяг державного боргу на кінець 2024 р. до 7.460,1 млрд грн (на 723,8 млрд грн – переважно у зв'язку з уточненням розрахункового валютного курсу), що становить 97,6% уточненого прогнозного ВВП (менше на 7 відсоткових пунктів порівняно із законопроектом, поданим на І читання). Зазначений показник значно перевищує обмеження, визначене частиною другою статті 18 Кодексу щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу (не вище 60% ВВП), але така вимога не застосовуються у випадку введення воєнного стану (згідно з пунктом 23-1 розділу VI Кодексу), а також у доопрацьованому законопроекті (як і в законопроекті, поданому на І читання) передбачено зупинення її дії на 2024 рік;

зменшено граничний обсяг гарантованого державою боргу на кінець 2024 р. до 451,4 млрд грн (на 25,3 млрд грн – переважно у зв'язку з уточненням розрахункового валютного курсу);

граничний обсяг надання державних гарантій на 2024 рік, які надаються: на підставі рішень Кабінету Міністрів України, – збільшено з 47,2 млрд грн до 47,9 млрд грн (що розрахунково становить 3% доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2024 рік); на підставі міжнародних договорів України, – зменшено з 39,3 млрд грн до 38,7 млрд грн. Такі показники узгоджуються з відповідними вимогами, визначеними пунктом 57 розділу VI Кодексу.

Поряд з тим, у доопрацьованому законопроекті передбачені нові положення, якими пропонується дозволити Мінфіну за згодою НБУ відповідно до рішення Кабінету Міністрів України здійснити у 2024 р. (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу та показників фінансування державного бюджету): правочин з державним боргом шляхом обміну ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП /стаття 44/; у ІІ півріччі після виконання плану внутрішніх державних запозичень понадпланові випуски ОВДП у сумі 20 млрд грн для додаткової капіталізації ПрАТ "Укрфінжитло" /стаття 46/. Такими положеннями не враховуються вимоги частини першої статті 16, частини першої статті 18 та пункту 2 частини першої статті 40 Кодексу (щодо здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про державний бюджет, та визначення таким законом граничного обсягу державного боргу). Крім того, реалізація статті 46 доопрацьованого законопроекту призведе до збільшення боргового навантаження на державний бюджет у наступних роках.

Водночас, варто відмітити, що відповідно до пункту 3-9 розділу VI Кодексу Урядом затверджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2024-2026 роки (постанова КМУ від 27.10.2023 № 1117), у загальній частині якої, серед іншого, зазначено, що:

протягом наступних 12 місяців першочерговим завданням України є покриття потреб у фінансуванні задля забезпечення військових видатків та закладання основ для швидкої відбудови країни; для досягнення цієї мети, з огляду на високу невизначеність, спричинену війною, необхідне ефективне та активне управління поточним боргом і посилення кооперації із міжнародними партнерами, щоб отримати доступ до зовнішнього пільгового фінансування;

у І півріччі 2024 р. очікується проведення операції з управління зовнішнім комерційним боргом України з метою: поступового відновлення боргової стійкості України; збереження ліквідності та скорочення дефіциту державного бюджету під час програмного періоду МВФ (2023–2027 рр.); створення необхідних умов для участі комерційного сектору у післявоєнній відбудові України задля якнайшвидшого відновлення доступу України до ринку. При цьому, офіційні кредитори погодилися на призупинення виплат протягом програмного періоду МВФ і зобов’язалися забезпечити додаткову підтримку в управлінні державним боргом до фінального перегляду програми;

у середньостроковій перспективі Україна продовжить фокусуватися на залученні фінансування з найнижчою можливою вартістю і одночасним обмеженням ризиків, у зв'язку з цим визначено 3 основні цілі управління державним боргом: залучення зовнішнього довгострокового пільгового фінансування та максимізація частки грантів офіційного сектору; продовження розвитку міцних взаємовідносин з інвесторами та сприяння розвитку внутрішнього ринку капіталу; мінімізація ризику рефінансування.

Щодо видатків проекту державного бюджету на 2024 рік потрібно зазначити, що у доопрацьованому законопроекті порівняно із законопроектом, поданим на І читання:

– загальний ресурс на національну безпеку і оборону не змінився та становить 1.692,6 млрд грн /або 22,1% уточненого прогнозного ВВП/, у т.ч.: видатки із загального фонду – 1.542,8 млрд грн, із спеціального фонду – 119,8 млрд грн, державні гарантії – до 30 млрд грн. Зазначений обсяг відповідає рішенню РНБО від 09.10.2023 "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" (введеному в дію Указом Президента України від 09.10.2023 № 682);

– за загальним фондом збільшено (передбачено) видатки, серед іншого, за бюджетними програмами:

"Соціальний захист осіб з інвалідністю" (код 2507110) – на 573,9 млн грн для забезпечення окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, виробами підвищеної функціональності (відповідно до п. 1.12.8 ч. 1 Бюджетних висновків);

"Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201190) – на 500 млн грн (відповідно до п. 2.14.8 ч. 2 Бюджетних висновків);

"Реалізація заходів з облаштування пунктів пропуску залізничного сполучення" (код 3506100) – у сумі 662,4 млн грн (відповідно до п. 1.12.10 ч. 1 і п. 2.14.30 ч. 2 Бюджетних висновків);

"Утилізація твердого ракетного палива" (код 6381120) – на 376 млн грн (відповідно до п. 1.12.9 ч. 1 Бюджетних висновків);

"Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоров’я наукових установ та закладів вищої освіти" (код 2301170) – на 337,7 млн грн з метою створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (відповідно до п. 2.14.15 ч. 2 Бюджетних висновків);

"Медична допомога та соціальна реабілітація військовослужбовців у Клінічній лікарні "Феофанія" (код 2301060) – у сумі 200 млн грн (відповідно до п. 2.14.2 ч. 2 Бюджетних висновків);

"Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта "Укриття" та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС" (код 2708120) – на 150,1 млн грн для сплати Пенсійному фонду України фактичних витрат на виплату і доставку пенсійних виплат особам, яким пенсія призначена на пільгових умовах (відповідно до п. 2.14.23 ч. 2 Бюджетних висновків);

"Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України" (код 6541030) – на 80 млн грн (відповідно до п. 2.14.33 ч. 2 Бюджетних висновків), а також для Національної академії наук України збільшено видатки за бюджетною програмою "Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень" (код 6541230) на 20 млн грн;

– за загальним фондом зменшено видатки, зокрема, за бюджетними програмами:

"Резервний фонд" (код 3511030) – на 1.312,7 млн грн (з урахуванням п. 1.12.9 ч. 1 Бюджетних висновків);

"Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення, в тому числі їх будівництво" (код 3801280) – на 573,9 млн грн в частині видатків на реконструкцію Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору в Україні (відповідно до п. 1.12.8 ч. 1 Бюджетних висновків);

"Керівництво та управління у сфері економічної безпеки" (код 6491010) – на 409,1 млн грн (відповідно до п. 1.12.10 ч. 1 Бюджетних висновків);

"Керівництво та управління у сфері фондового ринку" (код 6151010) – на 73,4 млн грн (відповідно до п. 2.18 ч. 2 Бюджетних висновків);

– за спеціальним фондом, насамперед:

здійснено перерозподіл видатків, джерелом покриття яких пропонується військовий ПДФО (у зв'язку з уточненням його розподілу відповідно до статті 43 доопрацьованого законопроекту порівняно з розподілом, передбаченим у законопроекті № 10037, прийнятому за основу), а саме: зменшено видатки за бюджетними програмами "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" (код 2601030) на 4.815 млн грн і "Здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання" (код 6641160) на 4.815 млн грн (у зв'язку з зменшенням частки відповідного податку, що є джерелом таких видатків, з 50% до 45%), водночас передбачено видатки за новою бюджетною програмою "Нерозподілені видатки для сектору безпеки і оборони на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань" (код 3511220) у сумі 9.630 млн грн (за рахунок 10% відповідного податку);

передбачено видатки за бюджетною програмою "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні" (код 3111610) у сумі 44,4 млн грн з метою продовження на 2024 рік реалізації інвестиційного проекту з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону для подальшого поєднання їх з автомобільними дорогами Республіки Польща (за рахунок кредиту Уряду Республіки Польща);

збільшено видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері юстиції" (код 3601010) на 50,5 млн грн (за рахунок відповідного збільшення прогнозу доходів, які є джерелами здійснення таких видатків /наприклад, виконавчого збору/).

Водночас, у доопрацьованому законопроекті здійснено перерозподіл видатків між бюджетними програмами окремих головних розпорядників коштів державного бюджету, насамперед МОН, МОЗ і Мінсоцполітики /з урахуванням відповідно п.1.12.3 ч. 1, п.1.12.5 ч. 1 і п. 2.16 ч. 2 Бюджетних висновків/.

Поряд з тим, на виконання п.2.13 ч.2 Бюджетних висновків у пунктах 20 і 21 розділу "Прикінцеві положення" доопрацьованого законопроекту передбачається унормувати здійснення оплати праці працівників Апарату Верховної Ради України, НАБУ, ДБР, НАЗК, НКРЕКП відповідно до умов, встановлених на 2023 рік, а працівників Антимонопольного комітету – відповідно до Закону України від 09.08.2023 № 3295-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України" (тобто без застосування нових підходів щодо визначення умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад).

Щодо деяких питань міжбюджетних відносин на 2024 рік варто зазначити, що у доопрацьованому законопроекті порівняно із законопроектом, поданим на І читання:

збільшено за загальним фондом трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам порівняно із законопроектом, поданим на І читання, на 1.300,3 млн грн, у т.ч.: передбачено субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я у сумі 1 млрд грн (відповідно до п. 2.14.20 ч. 2 Бюджетних висновків); збільшено освітню субвенцію на 275,3 млн грн (з урахуванням п. 1.12.4 ч. 1 Бюджетних висновків) та здійснено її розподіл між місцевими бюджетами у додатку № 5 до доопрацьованого законопроекту (відповідно до п. 2.23 ч. 2 Бюджетних висновків); збільшено додаткову дотацію на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича на 25 млн грн (відповідно до п. 2.14.31 ч. 2 Бюджетних висновків);

запропоновано зупинити дію окремих норм статей 98 і 99 Кодексу щодо перерахування реверсної дотації до державного бюджету та виключено таку дотацію /14.093 млн грн/ з показників проекту державного бюджету на 2024 рік (відповідно до п. 2.1.2 ч. 2 Бюджетних висновків);

здійснено розподіл між місцевими бюджетами частини додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ, у сумі 13.144,1 млн грн (що становить 39,3% загального обсягу цієї дотації /33.418,3 млн грн/) у додатку № 6 до доопрацьованого законопроекту для компенсації зменшення ресурсів загального фонду місцевих бюджетів у 2024 р. порівняно з 2021 р. у зв'язку із зарахуванням у 2024 р. частини військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету (відповідно до п. 2.1.3 ч. 2 Бюджетних висновків);

передбачено зберегти на рахунках відповідних місцевих бюджетів на кінець 2023 р. залишки коштів за субвенцією, наданою відповідно до пункту 2 частини третьої статті 24-2 і статті 103-1 Кодексу, та їх використовувати у 2024 р. з урахуванням цільового призначення такої субвенції /стаття 36 доопрацьованого законопроекту/ (відповідно до п. 2.11 ч. 2 Бюджетних висновків);

передбачено спрямувати додаткові надходження до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад від ПДФО у розмірі 4% (загалом 12.297 млн грн) на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, які використовуються в процесі виробництва теплоенергії або іншого виду енергії, на підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення, з метою сталого проходження опалювального періоду 2023/2024 років і забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2024 р. /стаття 42 доопрацьованого законопроекту/;

доручено органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 р. забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів ЄКР, яка знаходиться на обліку в Казначействі, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів (крім залишків коштів місцевих бюджетів за субвенціями з інших бюджетів), які утворяться на кінець 2023 р., у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України /стаття 45 доопрацьованого законопроекту/ (з урахуванням п. 2.24 ч. 2 Бюджетних висновків). Однак можуть виникнути проблеми щодо реалізації такого положення, зважаючи що статтею 47 доопрацьованого законопроекту визначено вичерпний перелік напрямів використання у 2024 р. вільних залишків коштів місцевих бюджетів.

Загалом у супровідних матеріалах до доопрацьованого законопроекту не наведено належного фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та інформації про нормативно-правові підстави щодо нових положень і показників доопрацьованого законопроекту (або інших відмінностей порівняно із законопроектом, поданим на І читання), які не пов’язані з реалізацією Бюджетних висновків.

Слід зазначити, що з часу отримання Верховною Радою України доопрацьованого законопроекту щодо нього до Комітету надійшли додаткові пропозиції народних депутатів України та звернення окремих державних органів.

За підсумками розгляду даного питання Комітет з питань бюджету ухвалив таке рішення: рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік (реєстр. № 10000 від 02.11.2023), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні і в цілому з урахуванням таких пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з Міністерством фінансів України:

1.            Статтю 12 законопроекту доповнити пунктами 8 і 9 такого змісту:

"8) залишок коштів, джерелом формування якого були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 січня 2023 року та не використаний у 2023 році на фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту;

9) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 5 частини третьої статті 24-2 Бюджетного кодексу України, що утворився на 1 січня 2024 року".

Статтю 14 законопроекту доповнити пунктом 23 такого змісту:

"23) фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту, включаючи придбання швидкісних морських пошуково-рятувальних суден для казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 12 цього Закону)".

Пункт 2 статті 36 законопроекту після слів "цільового призначення субвенції" доповнити словами і цифрами "а також залишків коштів, визначених пунктами 8 і 9 статті 12 цього Закону)".

2.            Статтю 44 законопроекту виключити.

3.            В абзаці першому пункту 21 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту після слів "Апарату Верховної Ради України" доповнити словами "Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України".

4.            Розділ "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:

"__. Установити, що у 2024 році гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 1400 осіб".

5.            Внести до видатків проекту державного бюджету на 2024 рік такі зміни (з внесенням відповідних змін до додатків № 3 і № 6 до законопроекту):

5.1.          за загальним фондом передбачити видатки розвитку за бюджетною програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення" (код 1201420) у сумі 1.000.000 тис. грн та зменшити на таку саму суму видатки за бюджетною програмою "Резервний фонд" (код 3511030);

5.2.          за загальним фондом збільшити видатки споживання за бюджетними програмами: "Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури" (код 3101010) на 42.446,2 тис. грн (з них оплата праці – на 34.792 тис. грн), "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду" (код 3102010) на 26.751,6 тис. грн (з них оплата праці – на 21.927,5 тис. грн), "Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту" (код 3103010) на 23.551,6 тис. грн (з них оплата праці – на 19.304,6 тис. грн), зменшивши видатки за бюджетною програмою "Резервний фонд" (код 3511030) на 92.749,4 тис. грн.

У зв’язку з цим, абзац третій підпункту 1 пункту 11 розділу "Прикінцеві положення" законопроекту доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства";

5.3.          за загальним фондом в межах видатків споживання за бюджетною програмою "Здійснення заходів державної молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності" (код 3401070) збільшити видатки на оплату праці на 1.670,8 тис. грн;

5.4.          за загальним фондом збільшити видатки розвитку за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету бюджету Дніпровської міської територіальної громади на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі" (код 3121670) на 109.819,6 тис. грн (для співфінансування спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" в частині сплати ПДВ, що включається до вартості товарів, робіт, послуг, закупівля яких здійснюється в рамках цього проекту) та зменшити на таку суму видатки за бюджетною програмою "Резервний фонд" (код 3511030).

Комітету з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України після прийняття законопроекту при оформленні Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" внести до нього відповідні зміни, пов'язані з врахуванням вищезазначених пропозицій, а також необхідні редакційні та техніко-юридичні поправки.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Висновки Комітету до законопроектів, щодо яких Комітет є головним”

20 лютого 2024 11:20
20 грудня 2023 16:15
08 листопада 2023 15:37
04 листопада 2023 15:07
31 жовтня 2023 15:20
18 жовтня 2023 11:01
06 жовтня 2023 11:52
05 жовтня 2023 13:44
03 жовтня 2023 10:58
20 вересня 2023 14:56